CV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện FR-PVC. Cáp chậm cháy CV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612/ IEC 60228 TCVN 5935 – 1/ IEC 60502 – 1 IEC 60332 – 1, 3 BS 4066 – 1, 3 03 NHẬN BIẾT DÂY Vỏ bọc cách điện: Màu

Read More

CVV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG,CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CVV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 IEC 60332 – 1, 3 BS 4066 – 1, 3 03 NHẬN BIẾT

Read More

CXV/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CXV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 IEC 60332 – 1, 3 BS 4066 – 1, 3 03 NHẬN BIẾT

Read More

CVV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CVV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1 TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 60332 – 1, 3 BS

Read More

CXV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV (CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chậm cháy CXV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình..., lắp đặt trong hệ thống cố định. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1 TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 60332 - 1, 3 BS
Read More

CV/FR – 0,6/1KV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy, ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện PVC-FR.  Cáp chống cháy được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.., lắp đặt trong hệ thống cố định. Cáp CV/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói
Read More

CVV/FR – 0,6/1kV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chống cháy được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.., lắp đặt trong hệ thống cố định. Cáp CVV/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy,

Read More

CXV/FR – 0,6/1KV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy, ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ FR-PVC. Cáp chống cháy được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn…, lắp đặt trong hệ thống cố định. Cáp CXV/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ

Read More

CVV/DATA, DSTA/FR-0,6/1kV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG,GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC. Truyền tải trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Cáp CVV/DATA; DSTA/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và
Read More

CXV/DATA, DSTA/FR – 0,6/1kV (CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BẢO VỆ FR-PVC)

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp chống cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, giáp băng kim loại (DATA or DSTA), vỏ bảo vệ FR-PVC. Truyền tải trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.  Cáp chống cháy CXV/DATA or DSTA/FR sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo
Read More