Thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại ĐA PHÁT.