Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO.